Aktualności Aktualności

Powrót

Miejsca biwakowe na terenie nadleśnictwa Dretyń

Miejsca biwakowe na terenie nadleśnictwa Dretyń

MIEJSCE BIWAKOWANIA BEZ OPŁAT

Jezioro Skąpe i Jezioro Miłaczewo

 

DECYZJA Nr 16 / 2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dretyń

z dnia 14.05.2024 roku

w sprawie:  wprowadzenia „Regulaminu korzystania z miejsc biwakowania na terenie Nadleśnictwa Dretyń”

zn. spr. ZG.715.9.2024

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 530) w związku z § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam do stosowania zasady korzystania z miejsc biwakowania w Nadleśnictwie Dretyń, które zostały określone
w załączonym „Regulaminie korzystania z miejsc biwakowania na terenie Nadleśnictwa Dretyń”.

 

§ 2

Decyzja zostanie przekazana drogą elektroniczną i umieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce Informacje.

§ 3

Decyzja wywołuje skutki prawne dla czynności i zdarzeń zaistniałych od 01.05.2024 roku.

 

§ 4

Z dniem 14.05.2024 roku traci moc Decyzja nr 7/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dretyń z dnia 13.04.2023 roku.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC BIWAKOWANIA NA TERENIE NADLEŚNICTWA DRETYŃ

 1. Regulamin miejsca biwakowania określa warunki korzystania z gruntów przeznaczonych na ten cel zarządzanych przez Nadleśnictwo Dretyń.

 2. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 3. Miejsce biwakowania jest dostępne we wszystkie dni w roku dla niekomercyjnego ruchu turystyczno-rekreacyjnego.

 4. Udostępniony teren nie jest strzeżony wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób z niego korzystających.

 5. Podczas wykonywania ruchu pojazdem na terenie miejsca biwakowania należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h oraz bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029).

 6. Osoby korzystające z miejsca biwakowania zobowiązane są do:

 1. utrzymywania porządku na terenie oraz w obszarach przyległych, nie uszkadzania i nie wycinania drzew i krzewów rosnących na udostępnionym terenie oraz do przestrzegania przepisów wskazanych w art. 30 ustawy
  o lasach;

 2. przestrzegania czasu ciszy nocnej obowiązującej od godz. 2200 do godz. 600;

 3. niewnoszenia i nie spożywania na terenie jakichkolwiek środków odurzających;

 4. przestrzegania znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na udostępnionym terenie;

 5. korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi;

 6. odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych przedmiotów osobistych.

 1. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:

 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu w tym: mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;

 2. zaśmiecania terenu;

 3. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu biwakowania;

 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca biwakowania;

 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych pożarowych;

 6. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;

 7. korzystania z ognia otwartego poza miejscem do tego wyznaczonym oraz bez wcześniejszego poinformowania
  i zgody nadleśnictwa.

 1. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z miejsca biwakowania jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.

 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub w mieniu jakie mogą powstać w czasie korzystania z miejsca biwakowania (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).

 3.  Zwierzęta domowe na miejscu biwakowania winny przebywać na uwięzi lub w kagańcach oraz posiadać aktualne szczepienia. Nieczystości winny być niezwłocznie usunięte.

 4.  Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa odpowiedzialność ponosi osoba, która tą szkodę wyrządziła.

 5.  Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub innych pracowników nadleśnictwa jeśli dotyczą one powstałych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.

 6.  W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Dretyń.

 7. Zapytania, uwagi i wnioski można składać pod adresem e-mail dretyn@szczecinek.lasy.gov.pl lub pod numerem telefonu 59 858 16 55.

 8. W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz Nadleśnictwo.

 

Wykaz ważnych telefonów:

Telefon ratunkowy – 112

Nadleśnictwo Dretyń – 59 858 16 55

Straż Leśna – 600 451 625 lub 600 289 153

Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny – 604 696 748

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy