O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Dretyń podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Położone jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim i słupskim, na terenie gmin: Miastko, Trzebielino i Kępice.

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów i ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Ochrona lasu

Lasy położone w częściach środkowej i południowo-wschodniej Nadleśnictwa charakteryzują się dość dużą odpornością na działanie czynników szkodotwórczych. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk oraz duże zróżnicowanie gatunkowe i wiekowe drzewostanów. Znacznie bardziej podatne na szkody ze strony czynników biotycznych i abiotycznych są drzewostany w pozostałej, większej części Nadleśnictwa.

Łowiectwo

Gałęzią gospodarki ubocznej o dużym znaczeniu dla Nadleśnictwa Dretyń jest łowiectwo. W zasięgu terytorialnym naszej jednostki gospodarka łowiecka prowadzona jest w 5 obwodach łowieckich, nadzorowanych przez dwa nadleśnictwa (Dretyń- 4 i Miastko - 1). Jeden z obwodów stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, 4 obwody są dzierżawione kołom łowieckim. Nadleśnictwo należy do III Rejonu Hodowlanego.

Ochrona przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.