Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występuje jeden rezerwat przyrody- „Jezioro Smołowe". Położony jest w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko, obrębie ewidencyjnym Trzcinno, w leśnictwie Trzcinno.
Rezerwat został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10.11.1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 42, poz. 206, § 5) jako obszar jeziora Smołowego o powierzchni 36,82 ha, stanowiącego własność Skarbu Państwa. Rezerwatem zarządza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu jeziora lobeliowego z charakterystyczną roślinnością, taką jak: lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris), brzeżyca jednokwiatowa (Litorella uniflora).
Wokół jeziora wyznaczono otulinę, którą stanowią grunty Nadleśnictwa, o łącznej powierzchni 20,61 ha,w tym 20,54 ha grunty leśne, 0,07 ha grunty związane z gospodarką leśną, zlokalizowane w oddz.: 295f,g,i-o,~b.