Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Nadleśnictwo Dretyń w odniesieniu do ogólnej sieci geograficznej położone jest między 16st 51’58” a 17st 12’39” długości geograficznej wschodniej oraz między 54o00’47”, a 54o10’36” szerokości geograficznej północnej.

Przynależność do krainy i dzielnicy przyrodniczo-leśnej
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa Dretyń leżą w:
■ Krainie I - Bałtyckiej
_ Dzielnicy 5 - Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego,
• Mezoregionie a – Wysoczyzny Polanowskiej,
• Mezoregionie b - Pojezierza Drawsko-Bytowskiego.

 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego jest to:
• obszar - Europa Zachodnia,
• podobszar - Pozaalpejska Europa Środkowa,
• prowincja - Niż Środkowoeuropejski,
• podprowincja - Pojezierza Południowobałtyckie,
• makroregion - Pojezierze Zachodniopomorskie,
• mezoregion - Wysoczyzna Polanowska,
- Pojezierze Bytowskie.
Wysokość bezwzględna zawiera się w przedziale od 53 m n.p.m. – na poziomie rzeki
Studnicy przy ujściu do Wieprzy do wysokości 233,6 m n.p.m. – w oddz.274b.

Rzeźba terenu i typy gleb

        Przeważający obszar Nadleśnictwa zajmują utwory czołowo-lodowcowe, powstałe w wyniku działalności mas lądolodowych stadiału pomorskiego zlodowacenia bałtyckiego.
Na części Nadleśnictwa, na obszarach dawnych tarasów rzecznych znajdujących się obecnie w dolinie rzek Wieprzy i Studnicy, występują utwory współczesnych osadów rzecznych.
Rzeźba terenu jest mocno zróżnicowana. Najsilniej urzeźbionymi fragmentami Nadleśnictwa są części południowa i północno-zachodnia. Znajdują się tam wzniesienia, małe pradoliny i pasma moren czołowych. Pozostały obszar charakteryzuje się terenem falistym lub płaskim.


Warunki klimatyczne

         W regionalizacji ekoklimatycznej Polski Nadleśnictwo Dretyń leży na pograniczu strefy A – Bałtyckiej, makroregionu 3 – Pojezierza Pomorskiego Północnego oraz strefy B –
Środkowoeuropejskiej, makroregionu 1 – Pojezierza Pomorskiego Południowego.
          Na obszar ten oddziaływuje chłodny i wilgotny klimat atlantycki oraz ciepły i suchy klimat kontynentalny. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Na przedwiośniu i w okresie późnojesiennym mają one dość często cechy wiatrów huraganowych. Wiatry z północnego zachodu niosą masy powietrza polarno-morskiego, wilgotnego, powodując ocieplenie zimą i ochłodzenie latem. Wiatry południowo-zachodnie przynoszą powietrze zawierające również dużo wilgoci, ale cieplejsze. W okresie wiosny wieją często wysuszające wiatry wschodnie. Częstym zjawiskiem na omawianym terenie są przymrozki późne - wiosenne, szczególnie dotkliwe w uprawach i młodnikach oraz mniej szkodliwe – przymrozki wczesne-jesienne. Ogólnie można stwierdzić, że klimat omawianego terenu należy do łagodnych.
Amplituda temperatur lata i zimy nie jest wysoka, co stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju gatunków drzewiastych.

Cechy klimatyczne:
• długość okresu wegetacyjnego ok 210 dni,
• średnia temperatura w okresie wegetacyjnym ok.12,2o C,
• suma opadów w okresie wegetacyjnym ok. 427 mm,
• średnia temperatura roczna 7,3oC,
• roczna suma opadów 646mm.

Warunki wodne

           System wodny Nadleśnictwa Dretyń charakteryzuje się dużym bogactwem elementów hydrograficznych.
Przez teren Nadleśnictwa przepływają następujące rzeki: Wieprza, Studnica, Bożanka, Broczynka, Doszenica, Kątnik(Węgorzynka), Miłacz, Milanówka, Rów Darnowski i Rów Kramarzyński. Rzeka Wieprza wypływa z jeziora Bluj i płynie wschodnią i północną granicą Nadleśnictwa. Granicę zachodnią i południowo – zachodnią stanowi rzeka Studnica, dopływ Wieprzy. Wymienione rzeki charakteryzują się stosunkowo wartkim nurtem, płyną w  większości w zagłębieniach terenowych o stromych zboczach. Wszystkie rzeki z uwagi na liczne, aktywne źródliska, jak również z uwagi na dość dużą ilość opadów, są przez cały
rok zasobne w wodę.

           Obszar Nadleśnictwa jest bogaty w jeziora. W zasięgu Nadleśnictwa występują następujące jeziora: Bluj, Byczyńskie, Smołowe, Trzcińskie, Miłaczewo, Okunino, Wałdowskie Wielkie i Małe, Skąpe, Zielonka, Gomolskie Wielkie, Darnowskie, Święte, Tursko, Czarnkowo, Kack Duży, Kwisno Duże i Małe, Obierowo i wiele mniejszych. Na powierzchnie wód stojących składają się teŜ małe oczka wytopiskowe powstałe po bryłach „martwego lodu", niewielkie stawy rozlokowane w obrębie lasów i pól oraz nieduże zbiorniki wypełnione wodą lub też w daleko posuniętym procesie tworzenia się torfowiska.
            Istotnym elementem kształtującym warunki wodne na terenie Nadleśnictwa są także zlokalizowane tu dość liczne bagna i torfowiska . Decydujący jednak wpływ na wilgotność gleb mają opady atmosferyczne, a dominującym typem gospodarki wodnej jest typ przemywny.