Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Dretyń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 /2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dretyń z dnia 09 lutego 2023 roku, w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Dretyń.

 

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Dretyń

§1

Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Dretyń. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z z 2022. poz.672, zwana dalej ustawą o lasach;

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1360.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 r. poz. 2310), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków.

6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, zwane dalej zarządzeniem nr 54/2019.

7. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2151.

§2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Dretyń, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają;

a) zarządca drogi - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dretyń.

b) użytkownik - osoba korzystająca z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego.

c) pojazd - samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po drogach leśnych udostępnionych.2

§4

1. Korzystanie z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem1.

2. Poprzez wjazd na teren dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu GR na tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§5

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dretyń ustala następujące zasady korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:

1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane:

a) drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków2 albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe3.

b) tablicą informacyjną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia 54/2019.

 

c) znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości).

d) znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).

2. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:

a) zatrzymywania i postoju pojazdów - z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),

b) zaśmiecania terenu,

c) zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego,

d) wyprzedzania,

e) używania sygnałów dźwiękowych,

f) wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

g) niszczenia mienia zarządcy drogi.

3. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod3 warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.

4. W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.

5. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym - „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania").

§6

Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jezdni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§7

Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

§8

1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu może on zostać usunięty na zlecenie zarządcy drogi.

2. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej iub policji w celu odnotowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.

3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).

4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, lecz w sposób nieutrudniający ruch innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

§9

1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi szkody przez osoby trzecie.

2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§10

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.

2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem

 

drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§11

Bez zgody Zarządcy drogi, wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jest zabroniony.

§12

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 lutego 2023 roku na podstawie zarządzenia nr 6/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dretyń z dnia 09 lutego 2023 roku.

 

 

1 Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym;

2 Rozdział 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 iipca 2003 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach {t.j. Dz.U.2019.0.2310);

3 Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części dotyczącej Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.