Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

          

           Nadleśnictwo Dretyń informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikat dobrej gospodarki leśnej.

1)   FSC® o numerze SGSCH-FM/COC-000008

     2)   PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/12/1

      Dokumenty te gwarantują, że lasy Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.


Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC – Polska”

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Vaule Forestes – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o  „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce". Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „grupa Robocza FSC – Polska"

 Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

  1. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Dretyń – plik w załączniku.
  2. W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat. 6) Nadleśnictwo Dretyń przeprowadziło dniach 24.03 – 14.04 2014 roku.

 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać na adres: iwona.szydlowska@szczecinek.lasy.gov.pl    lub    pod nr tel. 59 858 16 55

              

Poniżej mapy z lokalizacją:

 


Drzewostany referencyjne

W celu zwiększenia różnorodności biologicznej o organizmy związane ekologicznie z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach oraz zwiększenia tzw. oporu środowiska, poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów saprofitycznych, w Nadleśnictwie Dretyń ustanowiono powierzchnie referencyjne. Są to obszary wyłączone z użytkowania gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach np. z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa, ppoż., utrzymania przejezdności dróg istnieje możliwość prowadzenia w nich cięć, nie mogą one jednak w żaden sposób naruszać charakteru ostoi. Na terenie Nadleśnictwa Dretyń  łączna powierzchnia objęta tą formą ochrony przyrody wynosi  340,54 ha.  

Zestawienie powierzchni wg kategorii do pobrania poniżej.   

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów referencyjnych można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać na adres: iwona.szydlowska@szczecinek.lasy.gov.pl lub pod numer telefonu +48 59 858 18 57