O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Dretyń podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Położone jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim i słupskim, na terenie gmin: Miastko, Trzebielino i Kępice.

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów i ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Ochrona lasu

Lasy położone w częściach środkowej i południowo-wschodniej Nadleśnictwa charakteryzują się dość dużą odpornością na działanie czynników szkodotwórczych. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk oraz duże zróżnicowanie gatunkowe i wiekowe drzewostanów. Znacznie bardziej podatne na szkody ze strony czynników biotycznych i abiotycznych są drzewostany w pozostałej, większej części Nadleśnictwa.

Łowiectwo

Gałęzią gospodarki ubocznej o dużym znaczeniu dla Nadleśnictwa Dretyń jest łowiectwo. W zasięgu terytorialnym naszej jednostki gospodarka łowiecka prowadzona jest w czterech obwodach łowieckich, które stanowią Łowiecki rejon hodowlany 08 Dretyń. Jeden z obwodów stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, trzy obwody są dzierżawione kołom łowieckim.

Ochrona przyrody

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.