Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów i ich wzbogacanie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Wśród siedliskowych typów lasu Nadleśnictwa Dretyń dominują bory, które zajmują 71% powierzchni leśnej, siedliska lasowe stanowią 29% powierzchni.

Bory- drzewostany z przewagą gatunków iglastych,
Lasy - drzewostany z przewagą gatunków liściastych,

W drzewostanach dominuje sosna, która zajmuje 81% powierzchni leśnej, udział pozostałych gatunków jest kilkuprocentowy.

Cały okres życia drzewostanu - od powstania do wyrębu - leśnicy podzielili umownie na etapy: 

  1. uprawa- to drzewostan od momentu posadzenia sadzonek  lub skiełkowania nasion do wieku około 10 lat;
  2. młodnik- to drzewostan w wieku od 10 do 20 lat;
  3. tyczkowina- to drzewostan w wieku od 20 do 30 lat;
  4. drągowina- to drzewostan w wieku od 30 do 50 lat;
  5. drzewostan dojrzewający- to drzewostan w wieku od 50 do 80 lat;
  6. drzewostan dojrzały do wyrębu- to drzewostan w wieku powyżej 80 lat (S. Szymański,2000).

 

        Każdego roku na terenie Nadleśnictwa sadzimy ponad milion sadzonek, na ok.157 ha zrębów oraz na ok. 2 ha zalesianych gruntach porolnych.


Sadzonki produkuje się w szkółce leśnej, w leśnictwie Dretyń. Corocznie na pow. 6,42 ha produkuje się ponad 20 gatunków drzew i krzewów.

Sadzonki produkowane są z nasion zebranych, w większości przypadków, na terenie Nadleśnictwa. Zbiorów dokonuje się wyłącznie z najlepszych drzewostanów na naszym terenie, zwanych gospodarczymi drzewostanami nasiennymi(GDN).

 

        Opiekujemy się drzewostanami przez cały okres ich życia. Najważniejsze wykonywane zabiegi, które mają poprawić warunki wzrostu i rozwoju drzew, a także poprawić ich jakość nazywamy w zależności od wieku drzewostanu:
ˇ czyszczeniami - zabiegi wykonywane gdy drzewostan ma do 20 lat
ˇ trzebieżami - zabiegi wykonywane gdy drzewostan ma ponad 20 lat.


Średnioroczna powierzchnia wykonywanych zbiegów pielęgnacyjnych wynosi:

Nazwa zabiegu

Powierzchnia w ha

Pielęgnowanie gleby

46

Czyszczenia wczesne

36

Czyszczenia późne

120

Trzebieże wczesne

210

Trzebieże późne

456

 

Średnioroczny rozmiar prac z zakresu hodowli lasu, wynikający z obowiązującego planu wynosi:

                               - poprawki i uzupełnienia - 16 ha,

                               - odnowienia zrębów - 98 ha,

                               - odnowienia w rębniach złożonych - 56 ha,

                               - wprowadzanie II piętra - 1 ha.