Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gałęzią gospodarki ubocznej o dużym znaczeniu dla Nadleśnictwa Dretyń jest łowiectwo. W zasięgu terytorialnym naszej jednostki gospodarka łowiecka prowadzona jest w czterech obwodach łowieckich, które stanowią Łowiecki rejon hodowlany 08 Dretyń. Jeden z obwodów stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, trzy obwody są dzierżawione kołom łowieckim.

 

Zestawienie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Dretyń:

 

Lp.

Nr obwodu

Nazwa koła łowieckiego

Nadzór

Pow. obwodu (ha)

1

2

3

4

5

1

180

O H Z

N-ctwo Dretyń

5323,80

2

181

K.Ł. „KOLIBER"

N-ctwo Dretyń

7649,50

3

204

K.Ł. „ARTEMIDA"

N-ctwo Dretyń

5881,60

4

205

K.Ł. „ŻURAW"

N-ctwo Dretyń

8762,60

OGÓŁEM POWIERZCHNIA OBWODÓW

27617,50

 

 

Stany zwierzyny na dzień 10.03.2023 r. w nadzorowanych przez nadleśnictwo obwodach łowieckich są następujące:

 

Gatunek

Obwód

180

181

204

205

Jeleń

220

195

134

190

Sarna

134

150

130

110

Dzik

31

28

25

22

Daniel

20

8

4

33

 

W nadleśnictwie zainwentaryzowano na gruntach leśnych 23 poletka łowieckie o łącznej powierzchni 69,59 ha.

Ponadto na cele łowieckie koła dzierżawią 34,69 ha gruntów nieleśnych.

Głównym zadaniem Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej bieżącego 10-lecia jest współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

 - dokonywania ścisłej inwentaryzacji zwierząt łownych,

 - utrzymania odpowiedniej ich liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej,

 - opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,

 - budowy i utrzymania w należytym stanie urządzeń łowieckich,

 - poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej w postaci odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, wierzby, drzewa i krzewy owocowe.